Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaaprasza do skladania ofert w postępowaniu pn.

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na:

1)   budowie i uruchomieniu trzech dwustanowiskowych stacji ładowania typu plug-in z infrastrukturą zasilania energetycznego na terenie zajezdni autobusowej w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36;

2)   budowie i uruchomieniu jednej dwustanowiskowej pantografowej stacji ładowania na terenie pętli autobusowej przy ul. Bitwy Warszawskiej 1
w Słupsku, z infrastrukturą zasilania energetycznego”.

 

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00.

 


Szczegóły odtyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załączonej dokumentacji. 

 

Zamawiajacy informuje, że postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakladzie Komuniakcji

Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki:

  • 1_Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami.zip 
  • 2_zamknięcie postępowania bez wyboru oferty.pdf